GRUPA ZDROWIE

Pacjenci Wentylowani Mechanicznie - dla pacjenta

W Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie opieką obejmujemy pacjentów wymagających całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu przy pomocy respiratora, lecz nie wymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii.
Posiadamy profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny między innymi:
 • respiratory
 • kardiomonitory
 • defibrylator
 • sprzęt zapobiegający powstaniu odleżyn
 • łóżka ze zdalną regulacją
 • materace przeciwodleżynowe
 • inhalatory
 • pulsoksymetry
 • koncentratory tlenu
 • pompy infuzyjne
 • ssaki elektryczne
 • gleukometry
 • sale wyposażoną w wysokiej jakości sprzęt rehabilitacyjny
 • wannę do hydromasażu
 • EKG
 • własny transport sanitarny
Świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Koszty pacjenta to 70% własnego świadczenia ( jednak nie więcej niż 1997,95 zł, kwota dotyczy 2012-2013 r.) Chorzy kierowani do zakładu, którzy cierpią na schorzenia uniemożliwiające odżywianie przez przewód pokarmowy lub drogą doustną, mają możliwość żywienia pozajelitowego lub dojelitowego. Warunkiem objęcia tego typu terapią jest dodatkowe skierowanie i kwalifikacja szpitala.
Dokumenty niezbędne do wystąpienia o zgodę na pobyt a zol dla wentylowanych mechanicznie:
 • Wniosek o wydanie skierowania do Zol
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie ( czytelny numer prawa wykonywania zawodu lekarza kierującego i czytelny numer umowy szpitala lub przychodni z NFZ )
 • Skierowanie do ZOL wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
 • Karta kwalifikacji pacjenta - Skala Barthel
 • Skala Glasgow
 • Dla osób wymagających przewlekłej wentylacji mechanicznej – karta kwalifikacji pacjenta wydana przez lekarza anestezjologa
Wyżej wymienione dokumenty można na pobrać z naszej strony internetowej.
Pacjent powinien posiadać ze sobą także:
 • Dowód ubezpieczenia
 • Postanowienie sądu ( w uzasadnionych przypadkach)
ZAKŁAD PROWADZI KOLEJKĘ OSÓB OCZEKUJĄCYCH
NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ
Podstawa prawna:
Zasady odpłatności:
Zgodnie z art.18. ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. 2004r Nr 210 poz. 2135 ) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych " Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.".
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135