GRUPA ZDROWIE

ZOL dla Dorosłych - dla lekarzy

Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się pacjenta, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
W trybie pilnym są przyjmowani pacjenci, którzy w ocenie w skali opartej na zmodyfikowanej skali Barthel otrzymał 0 punktów.
Wskazuje to pacjenta, który w ocenie lekarza i pielęgniarki oddziału szpitalnego ma "0" w skali opartej na zmodyfikowanej skali Barthel oraz jest karmiony w sposób inny niż doustny.
Oceny, opartej na skali Barthel, dokonuje się:
 • przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
 • w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego oraz na koniec każdego miesiąca - lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego
Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym. Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny lekarza zakładu opiekuńczego. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w zakładach opiekuńczych dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu, wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny niż doustny O przyjęciu pacjenta do niepublicznego zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie po otrzymaniu skierowania z kompletem dokumentów i dokumentacją potwierdzającą rozpoznanie.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do ZOL:
 • Wniosek o przyjęcie do ZOL
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Wywiad pielęgniarski.
 • Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń z ZOL/ZPO oparta na skali Barthel.
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej.
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest wydane)
 • Dokument tożsamości
 • Dokument ubezpieczenia
 • Adres Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Świadczenia gwarantowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych obejmują:
 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, określone w przepisach.