GRUPA ZDROWIE

ZOL Dla dzieci i młodzieży - dla Pacjenta

IMG_0101.jpg (43 976 bytes)
Nasz ośrodek posiada 35 łóżeczek dla dzieci.
Świadczenia w zakładzie opiekuńczo - leczniczym, są udzielane pacjentowi z rozpoznaniem choroby przewlekłej, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, który w ocenie skalą poziomu zapotrzebowania na opiekę osób trzecich, zwaną "skalą opartą na skali Barthel", otrzymał 40 punktów lub mniej. W przypadku dzieci do ukończenia 3 roku życia nie stosuje się warunku dokonania oceny skalą opartą na skali Barthel. Do zakładu opiekuńczego nie przyjmuje się pacjenta, który w ocenie skalą opartą na skali Barthel otrzymał 40 punktów lub mniej, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie.
Oceny, opartej na skali Barthel, dokonuje się:
 • przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego - lekarz ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego,
 • w dniu przyjęcia świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego oraz na koniec każdego miesiąca - lekarz i pielęgniarka danego zakładu opiekuńczego

Zadaniem zakładu opiekuńczego jest okresowe objęcie całodobową pielęgnacją oraz kontynuacja leczenia świadczeniobiorców przewlekle chorych i świadczeniobiorców, którzy przebyli leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego a nie wymagają już dalszej hospitalizacji w oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i niesprawność fizyczną, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, powinni przebywać w zakładzie opiekuńczym. Kontynuacja leczenia oznacza dalsze postępowanie lecznicze, w tym również żywienie dojelitowe i pozajelitowe, odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w tym podawanie leków i wykonywanie badań diagnostycznych, niezbędnych w chorobach o charakterze przewlekłym oraz stosowanie wskazań po zakończeniu leczenia w oddziale szpitalnym, według indywidualnej oceny lekarza zakładu opiekuńczego. Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w zakładach opiekuńczych dotyczy pacjentów, którzy z powodu braku możliwości podawania drogą naturalną substancji odżywczych w ilości wystarczającej do utrzymania przy życiu, wymagają długotrwałego podawania substancji odżywczych w sposób inny niż doustny O przyjęciu pacjenta do niepublicznego zakładu opiekuńczego decyduje kierownik zakładu opiekuńczego w porozumieniu z lekarzem udzielającym świadczeń w tym zakładzie po otrzymaniu skierowania z kompletem dokumentów i dokumentacją potwierdzającą rozpoznanie.
Dokumenty niezbędne do przyjęcia do ZOL:
 • Wniosek o przyjęcie do ZOL
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.
 • Zaświadczenie lekarskie.
 • Wywiad pielęgniarski.
 • Karta kwalifikacji pacjenta do udzielania świadczeń z ZOL/ZPO oparta na skali Barthel Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny
 • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej.
 • Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest wydane)
 • Dokument ubezpieczenia
 • Wywiad środowiskowy
 • Odpis skrócony aktu urodzenia
 • Adres Podstawowej Opieki Zdrowotnej
Świadczenia gwarantowane w zakładach opiekuńczych dla osób dorosłych lub dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia obejmują:
 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, określone w przepisach.
Zasady odpłatności:
Zgodnie z art.18. ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. 2004r Nr 210 poz. 2135 ) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych "Miesięczną opłatę za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka do ukończenia 18. roku życia, a jeżeli kształci się dalej- do ukończenia 26. roku życia, przebywającego w zakładzie opiekuńczo- leczniczym, pilęgnacyjno- opiekuńczym lub w zakładzie rahabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ustala się w wysokości odpowiadającej 70% miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej".
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135
CPP_0082.jpg (39 031 bytes)