GRUPA ZDROWIE

ZOL Psychiatryczny - Dla Lekarza

Zasady przyjęć
Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić:
 • osoba ubiegająca się o skierowanie
 • przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie
 • inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie
Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry
 • Skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry (skerowanie jest ważne 14 dni)
 • Wywiad pielęgniarski
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu.
 • Dowód ubezpieczenia
 • Dokument tożsamości
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
 • zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie
Powyższe dokumenty należy przesłać na adres ZOL, gdzie po zaopiniowaniu przez lekarza psychiatrę, osoba zostaje wpisana na listę oczekujących.
Leczone schorzenia
 • F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • F30-F39 Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • F70-F79 Upośledzenie umysłowe
Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania