GRUPA ZDROWIE

ZOL Psychiatryczny - Dla Pacjenta

W naszym zakładzie zapewniamy opiekę dla 191 osób chorych psychicznie. Świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym dla osób z zaburzeniami psychicznymi przeznaczone są dla osób ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Świadczenia, obejmują niezbędne badania diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, świadczenia dotyczące profilaktyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji, leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze, świadczenia terapeutyczne oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. Podopieczni mają zagwarantowaną opiekę lekarską i psychologiczną oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych. Uczestniczą w zorganizowanych zajęciach kulturalno-rekreacyjnych i z zakresu terapii zajęciowej.
Zasady przyjęć
Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu może wystąpić:
 • osoba ubiegająca się o skierowanie
 • przedstawiciel ustawowy osoby ubiegającej się o skierowanie
 • inna osoba lub zakład opieki zdrowotnej za zgodą osoby ubiegającej się o skierowanie
Do wniosku należy dołączyć:
 • Zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry
 • Skierowanie lekarskie od lekarza psychiatry (skerowanie jest ważne 14 dni)
 • Wywiad pielęgniarski
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do Zakładu.
 • Dowód ubezpieczenia
 • Dokument tożsamości
W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej dodatkowo:
 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu
 • postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna
 • zgoda Sądu na umieszczenie w Zakładzie
Powyższe dokumenty należy przesłać na adres ZOL, gdzie po zaopiniowaniu przez lekarza psychiatrę, osoba zostaje wpisana na listę oczekujących.
Leczone schorzenia
 • Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi
 • Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe
 • Zaburzenia nastroju (afektywne)
 • Upośledzenie umysłowe
Symptomy i objawy chorobowe dotyczące poznawania, postrzegania, stanu emocjonalnego oraz zachowania
Zasady odpłatności:
Zgodnie z art.18. ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. ( Dz. U. 2004r Nr 210 poz. 2135 ) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych " Świadczeniobiorca przebywający w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, który udziela świadczeń całodobowych, ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 % najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 % miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.".
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20042102135