Grupa Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.).
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.grupazdrowie.pl (dalej jako „strona internetowa”).

Data publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 23.12.2009 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 25.11.2022 r.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:
Widget (obiekt nietekstowy), łączący z profilem Grupa Zdrowie w serwisie Facebook, nie ma alternatywy w postaci tekstu.
Brak tłumacza Polskiego Języka Migowego.
Brak informacji w języku migowym lub angielskim.

 
Informacja dla osób niesłyszących lub słabo słyszących
W jednostkach organizacyjnych Grupy Zdrowie brak pętli indukcyjnych, tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.
Wniosek o konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego można złożyć:
- w Sekretariacie Grupa Zdrowie, ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk
- wysłać na adres e-mail: biuro@grupazdrowie.pl
Wniosek powinien zawierać opis/rodzaj sprawy oraz informację dotycząca wybranej metody komunikowania się:
a) polski język migowy (PJM)
b) system językowo-migowy (SJM)
c) sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynków Grupa Zdrowie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Przygotowanie Deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą Deklarację sporządzono dnia: 19.01.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor działu IT Pan Piotr Kazimierczak, adres e-mail: Piotr.k@grupazdrowie.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.). Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich dostępna jest pod adresem: https://www.rpo.gov.pl