Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sarbiewie realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

 • GABINET LEKARZA POZ
 • GABINET LEKARZA POZ DLA DZIECI
 • GABINET ZABIEGOWY
 • GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
 • GABINET POŁOŻNEJ ŚRODOWISKOWO RODZINNEJ
 • GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ
 • GABINET MEDYCYNY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SARBIEWIE
 • PUNKT SZCZEPIEŃ

 

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Opłaty, za udostępnienie dokumentacji medycznej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, przekazania na informatycznym nośniku danych i w formie skanu.

 

2. W pozostałych przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:

1) 14,01 zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu;

2) 0,49 zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii;

3) 2,80 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

 

3. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalona została w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 poz. 849, z późn. zm.).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Grupa Zdrowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 7, 09-100 Płońsk, KRS 0000972309.

 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • profilaktyki zdrowotnej;
 • diagnozy medycznej i leczenia;
 • zarządzania usługami opieki zdrowotnej;
 • w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń́ w związku z prowadzoną działalnością̨.

 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń́ zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wymienione w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318, z późn. zm.), którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dokumentację medyczną.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz do organizacji międzynarodowej.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

7. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, będą przechowywane przez określony ustawowo okres przechowywania dokumentacji medycznej, co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18 i 20 RODO.

 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej jest warunkiem podjęcia procesu leczenia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług medycznych.

 

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych.

 

13. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, panią Annę Szelągowską, którego adres kontaktowy to iod@grupazdrowie.pl.