DOŁĄCZ DO NAS! Poszukujemy do współpracy placówki POZ!
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Hospicjum Stacjonarne w Goślicach

09-230 Bielsk,
Goślice 74

Pielęgniarka oddziałowa: 
Małgorzata Sulińska
Tel: 735 965 061
Email: malgorzata.sulinska@grupazdrowie.pl

 

Sekretarka medyczna:
Renata Sobczak
Tel: 728 427 291
Email: renata.sobczak@grupazdrowie.pl

 

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Opłaty, za udostępnienie dokumentacji medycznej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, przekazania na informatycznym nośniku danych i w formie skanu.

 

2. W pozostałych przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:

1) 14,01 zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu;

2) 0,49 zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii;

3) 2,80 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

3.  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalona została w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 poz. 849, z późn. zm.).

 


ZASADY DOTYCZĄCE OPŁATY ZA PRZECHOWYWANIE ZWŁOK POWYŻEJ 72 GODZIN W JEDNOSTKACH WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W RODZAJU STACJONARNE I CAŁODOBOWE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE GRUPY ZDROWIE:

1. GRUPA ZDROWIE pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od śmierci pacjenta od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

 

2. Zwłoki niepochowane przez pozostałego małżonek(ka), krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, właściwe organy wojskowe (dot. zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej) lub przez organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne lub inne uprawione osoby albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, GRUPA ZDROWIE pobiera od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.

 

4.  Opłata za przechowywanie zwłok przez GRUPĘ w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 dla pacjentów, których zgon nastąpił w GRUPIE ZDROWIE wynosi 45 zł za każdą rozpoczętą dobę.

Informacja o monitoringu

Informacja o monitoringu w zakładzie leczniczym pn. Grupa Zdrowie Centrum Medyczne, 09-140 Kraszewo-Czubaki nr. 23 A, w komórce organizacyjnej 231-Hospicjum Stacjonarne mieszczącej się: 09 230 Goślice 74

W komórce Hospicjum Stacjonarne w miejscowości Goślice jest prowadzony monitoring w pomieszczeniach ogólnodostępnych, tj. na korytarzach hospicjum stacjonarnego. Monitoring na korytarzu został zamontowany w celu zachowania bezpieczeństwa w podmiocie leczniczym, ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu i życiu pacjentów oraz pracowników Grupy Zdrowie, rejestracji zdarzeń umożliwiających ustalenie sprawcy szkody lub kradzieży.

Jednocześnie Kierownik podmiotu leczniczego zadecydował, że kamery nie będą umieszczane w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

Nagrania obrazu uzyskane w wyniku monitoringu zawierające dane osobowe Grupa Zdrowie sp. z o.o. przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania. Po upływie 3 miesięcy uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, następuje tzw. nadpis danych.

Prezes Zarządu odpowiada za wykorzystywanie monitoringu zgodnie z przepisami prawa.

 

_

Pliki do pobrania

Orzeczenie lekarskie
Plik: ORZECZENIE_LEKARSKIE.pdf
Rozmiar pliku: 136,55 KB
Pobierz
Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
Plik: SKIEROWANIE_DO_HOSPCJUM_STACJONARNEGO.pdf
Rozmiar pliku: 96,53 KB
Pobierz
Zgoda Pacjenta
Plik: ZGODA_PACJENTA.pdf
Rozmiar pliku: 86,6 KB
Pobierz