Dodatkowy numer kontaktowy: 24 275 82 44


Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sierpcu realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zapewnia pacjentom dostęp do świadczeń zdrowotnych w środowisku zamieszkania, w warunkach ambulatoryjnych i domowych.

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są w oparciu o:

  • poradnię lekarza POZ
  • poradnię pielęgniarki POZ
  • poradnię położnej POZ
  • gabinet zabiegowy
  • świadczenia dla dzieci
  • punkt szczepień

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę lub położną należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w rejestracji przychodni. Z chwilą podpisania deklaracji macie Państwo prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ w zakresie POZ.Cennik badania USG:

Rodzaj badania Czas badania Cena
USG jamy brzusznej 15 min 150,00 zł
USG tarczycy 15 min 150,00 zł
USG piersi 15 min 140,00zł
Doppler kończyn dolnych 30 min 140,00zł
Doppler naczyń szyi 30 min 140,00zł

Wykonujemy USG bezpłatnie w ramach NFZ (USG jamy brzusznej, tarczycy, obwodowych węzłów chłonnych) tylko DLA PACJENTÓW PRZYCHODNI PROFIL-MED na podstawie skierowania wydanego przez lekarza POZ.

 

 

OPŁATA ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ:

1. Opłaty, za udostępnienie dokumentacji medycznej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, przekazania na informatycznym nośniku danych i w formie skanu.

 

2. W pozostałych przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:

1) 14,01 zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu;

2) 0,49 zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii;

3) 2,80 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

 

3.  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalona została w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 poz. 849, z późn. zm.).

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej: „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Profil-Med" spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Sierpcu, ul. Piastowska 30, 09-200 Sierpc, KRS 0000135821.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

1) profilaktyki zdrowotnej;

2) diagnozy medycznej i leczenia;

3) zarządzania usługami opieki zdrowotnej;

4) w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń́ w związku z prowadzoną działalnością̨.

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy art. 9 ust. 2 lit. h Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w zw. z przepisami regulującymi proces udzielania świadczeń́ zdrowotnych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby i podmioty wymienione w ustawie
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1318, z późn. zm.), którym Administrator zobowiązany jest udostępniać dokumentację medyczną.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (państwa spoza Unii Europejskiej) oraz do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą̨ wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. Pani/Pana dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, będą przechowywane przez określony ustawowo okres przechowywania dokumentacji medycznej, co do zasady przez okres co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano w niej ostatniego wpisu.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania – w zakresie i na warunkach określonych odpowiednio w art. 15, 16, 17, 18 i 20 RODO.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych niezbędnych dla prowadzenia dokumentacji medycznej jest warunkiem podjęcia procesu leczenia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa świadczenia usług medycznych.

12. Pani/Pana dane będą przetwarzane w systemach teleinformatycznych.

13. Informujemy, że Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych, panią Annę Szelągowską, którego adres kontaktowy to: iod.sierpc@grupazdrowie.pl.