Informacja o projekcie:
GRUPA ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński realizuje projekt „Aktywizacja osób niesamodzielnych w DDOM na północnym Mazowszu” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzienny Dom Opieki Medycznej znajduje się w Raciążu przy ulicy Mławskiej

Cel projektu:
Poprawa dostępu do dziennej opieki medycznej dla osób niesamodzielnych na Mazowszu poprzez utworzenie 25 miejsc, w tym dla osób 65+ w Dziennym Domu Opieki Medycznej

Dofinansowanie projektu z UE:
1 576 838,40 PLN

Grupa docelowa:
Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS), a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.
Do DDOM mogą zostać przyjęci pacjenci i pacjentki bezpośrednio po przebytej hospitalizacji bądź, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy zostały udzielone świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

Zakres wsparcia:
Uczestnik/uczestniczka w ramach udziału w projekcie otrzymuje specjalistyczne dostosowane do potrzeb wsparcie między innymi w zakresie:
– zabiegów fizjoterapeutycznych
– opiekę lekarską
– opiekę pielęgniarską
– wsparcie psychologiczne
– terapię zajęciową
– porady dietetyka
– wyżywienie
– transport

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne tj: skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz kartę oceny stanu klinicznego wg skali Barthel, wystawione przez lekarza POZ lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.
Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w załączeniu. Miejsce złożenia dokumentów rekrutacyjnych: Raciąż ulica Mławska 15

Kontakt: Paulina Skórczyńska
Tel. 602-408-000
Adres poczty elektronicznej: ddom@grupazdrowie.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020