DOŁĄCZ DO NAS! Poszukujemy do współpracy placówki POZ!
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Hospicjum Stacjonarne Grupa Zdrowie Głowno

W budynku Szpitala Grupa Zdrowie Głowno przy ul. Wojska Polskiego 32/34 w Głownie funkcjonuje Hospicjum Stacjonarne. Pacjentami Hospicjum są osoby zmagające się z różnorodnymi, nieuleczalnymi chorobami oraz ich następstwami. Mają oni zapewnioną całodobową, profesjonalną opiekę medyczną - zarówno pielęgniarską, lekarską, jak i specjalistyczną - fizjoterapeuci oraz psychologowie, którzy obejmują opieką także rodzinę chorego. Nie wiąże się to z pobieraniem opłat za pobyt w Hospicjum Stacjonarnym.

 

1. Opłaty, za udostępnienie dokumentacji medycznej, nie pobiera się w przypadku udostępnienia: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie dokumentacji medycznej przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku, przekazania na informatycznym nośniku danych i w formie skanu.

 

2. W pozostałych przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości:

1) 14,25 zł za jedną stronę sporządzonego z niej wyciągu lub odpisu;

2) 0,50 zł za jedną stronę sporządzonej z niej kopii;

3) 2,85 zł za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych.

 

3.  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej ustalona została w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 poz. 849, z późn. zm.).

 

Zasady dotyczące opłaty za przechowywanie zwłok powyżej 72 godzin w jednostkach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne GRUPY ZDROWIE:

 

1. GRUPA ZDROWIE pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od śmierci pacjenta od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

 

2. Zwłoki niepochowane przez pozostałego małżonek(ka), krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, właściwe organy wojskowe (dot. zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej) lub przez organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne lub inne uprawione osoby albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, GRUPA ZDROWIE pobiera od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.

 

4.  Opłata za przechowywanie zwłok przez GRUPĘ w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3 dla pacjentów, których zgon nastąpił w GRUPIE ZDROWIE wynosi 45 zł netto za każdą rozpoczętą dobę.

 

Pytania można kierować telefonicznie na numer: +48 660 444 922.

Pliki do pobrania

Oświadczenie pacjenta - upoważnienie dotyczące uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
Plik: oswiadczenie_upowaznienia_dokumentacja_medyczna.pdf
Rozmiar pliku: 2,47 MB
Pobierz
Skierowanie do Hospicjum Stacjonarnego
Plik: skierowanie_do_hospicjum.pdf
Rozmiar pliku: 525,73 KB
Pobierz
Dane wymagane do przyjęcia do hospicjum
Plik: wymagane_dane.pdf
Rozmiar pliku: 72,84 KB
Pobierz
Zaświadczenie lekarskie
Plik: zaswiadczenie_lekarskie.pdf
Rozmiar pliku: 75,39 KB
Pobierz
Zgoda pacjenta na leczenie
Plik: zgoda_pacjenta.pdf
Rozmiar pliku: 528,59 KB
Pobierz
Orzeczenie lekarskie - pdf
Plik: orzeczenie_lekarskie.pdf
Rozmiar pliku: 123,82 KB
Pobierz
Orzeczenie lekarskie - docx
Plik: Dokumenty_do_skierowania.docx
Rozmiar pliku: 22,81 KB
Pobierz