DOŁĄCZ DO NAS! Poszukujemy do współpracy placówki POZ!
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Dodatkowe opcje
  • Przejdź do terści:
   Alt
   1
   Mapa witryny:
   Alt
   2
   Wersja tekstowa:
   Alt
   3
   Kontrast:
   Alt
   4
   * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wyjaśniamy na czym polega ten model opieki zdrowotnej.

Opieka koordynowana to model opieki zdrowotnej, w którym specjaliści różnych dziedzin współpracują razem, aby zapewnić pacjentom kompleksową i spójną opiekę. Głównym celem opieki koordynowanej jest usprawnienie procesu leczenia i zwiększenie efektywności terapii poprzez lepszą organizację, komunikację i zarządzanie opieką medyczną. W tradycyjnym modelu opieki zdrowotnej pacjenci często odwiedzają różnych lekarzy i specjalistów bez koordynacji, co może prowadzić do rozproszonej i nieskutecznej opieki.

Opieka koordynowana ma na celu przezwyciężenie tych problemów poprzez:

Integrację usług. W opiece koordynowanej różni specjaliści współpracują, dzieląc się informacjami i wspólnie opracowując plany leczenia. Dzięki temu cała opieka medyczna jest bardziej spójna i dostosowana do potrzeb pacjenta.

Zarządzanie przypadkiem. Pacjenci są przypisani do koordynatora opieki, który nadzoruje cały proces leczenia i zapewnia, że wszystkie zaangażowane osoby mają dostęp do najważniejszych informacji.

Zapobieganie redundancji. Opieka koordynowana pomaga uniknąć powtórnych badań, niepotrzebnych procedur i przepisania tych samych leków przez różnych lekarzy.

Komunikacja międzyzespołowa. Lekarze, pielęgniarki, terapeuci i inni specjaliści regularnie komunikują się i wymieniają informacjami na temat pacjenta, co prowadzi do lepszej koordynacji opieki i bardziej efektywnego leczenia.

Osobisty plan opieki. W opiece koordynowanej tworzy się spersonalizowany plan opieki dla każdego pacjenta, uwzględniający indywidualne potrzeby zdrowotne i preferencje.

Dzięki opiece koordynowanej pacjenci mają lepszy dostęp do różnych usług medycznych, ich leczenie jest bardziej holistyczne, a wyniki zdrowotne mogą być znacznie poprawione.
To model opieki zdrowotnej, który dąży do optymalizacji jakości opieki i zadowolenia pacjentów.

Opieka koordynowana dąży do zapewnienia całościowej, spójnej i skoordynowanej opieki zdrowotnej, która uwzględnia różne aspekty zdrowia pacjenta i integruje różne dziedziny medycyny w celu poprawy jakości opieki oraz wyników terapeutycznych.

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • KARDIOLOGII
 • DIABETOLOGII
 • ENDOKRYNOLOGII
 • PULMONOLOGII

 

Kogo obejmuje opieka koordynowana?

Opieka koordynowana obejmuje pacjentów, którzy spełniają dwie główne kategorie:

 • Chorzy przewlekle. Opieka koordynowana jest skierowana do pacjentów, którzy cierpią na przewlekłe choroby, takie jak choroby serca, cukrzyca, choroby tarczycy, choroby płucne i wiele innych. Ci pacjenci wymagają długotrwałej opieki i zarządzania ich stanem zdrowia w sposób całościowy.
 • Leczeni w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Opieka koordynowana jest realizowana w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, które są pierwszym punktem kontaktu pacjenta z systemem opieki zdrowotnej. W takich placówkach lekarz pierwszego kontaktu, pielęgniarka POZ i inni specjaliści współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentom.

Opieka koordynowana jest skierowana przede wszystkim do tych dwóch grup pacjentów, aby zapewnić im spójną, całościową i skoordynowaną opiekę zdrowotną.

 

Na czym polega opieka koordynowana?

Polega na świadczeniu kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej pacjentom, którzy spełniają kryteria opieki koordynowanej.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych aspektów, na których polega opieka koordynowana:

 • Współpraca między lekarzami: W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi. Wspólnie opracowują plan leczenia i monitorują postępy.
 • Koordynacja opieki: Koordynator, który może być pielęgniarką POZ lub innym specjalistą, nadzoruje przebieg opieki i zapewnia płynny przepływ informacji pomiędzy różnymi dostawcami opieki zdrowotnej. Koordynator zapewnia również ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ.
 • Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM): Lekarz POZ wraz z pacjentem opracowuje Indywidualny Plan Opieki Medycznej, który jest spersonalizowanym planem działania dla pacjenta. IPOM uwzględnia diagnostykę, leczenie, profilaktykę oraz edukację pacjenta w zakresie chorób związanych z kardiologią, diabetologią, endokrynologią i pulmonologią.
 • Dostępność do opieki specjalistycznej: Opieka koordynowana umożliwia pacjentom szybszy dostęp do opieki specjalistycznej. Dzięki współpracy między lekarzami POZ a specjalistami, pacjenci mogą otrzymać odpowiednie porady i konsultacje w krótszym czasie.
 • Edukacja pacjenta: Opieka koordynowana obejmuje również edukację pacjenta na temat jego stanu zdrowia, zagrożeń, profilaktyki i samozarządzania. Pacjent otrzymuje informacje na temat zdrowego stylu życia, zaleceń dotyczących leczenia oraz monitorowania swojego stanu zdrowia.

 

Co znaczy IPOM?

IPOM to skrót od Indywidualnego Planu Opieki Medycznej. Jest to spersonalizowany plan działania opracowany przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wspólnie z pacjentem w ramach opieki koordynowanej. IPOM ma na celu zapewnienie spójnej i skoordynowanej opieki medycznej dla pacjenta.

IPOM uwzględnia konkretne potrzeby i warunki zdrowotne pacjenta. Jest on opracowany na podstawie diagnozy, wyników badań diagnostycznych oraz oceny aktualnego stanu zdrowia pacjenta. IPOM obejmuje plan leczenia, terapii, profilaktyki oraz edukacji pacjenta w zakresie konkretnych chorób, takich jak kardiologia, diabetologia, endokrynologia i pulmonologia.

IPOM jest elastycznym planem, który może być dostosowywany w zależności od zmieniających się potrzeb i postępów pacjenta. Obejmuje również harmonogram badań, wizyt lekarskich, konsultacji specjalistycznych oraz porad edukacyjnych i dietetycznych.

IPOM jest ważnym narzędziem w opiece koordynowanej, ponieważ pomaga zapewnić spójność i skuteczność opieki, koordynację działań różnych specjalistów oraz aktywne zaangażowanie pacjenta w zarządzanie swoim zdrowiem. IPOM jest również dostępny dla pacjenta w formie elektronicznej w jego Internetowym Koncie Pacjenta, co ułatwia dostęp do informacji i monitorowanie postępów terapii.

 

Twój lekarz pierwszego kontaktu:

 • przeprowadzi z Tobą pogłębiony wywiad,
 • zbada Cię,
 • przeanalizuje wyniki Twoich badań diagnostycznych,
 • oceni aktualny stan Twojego zdrowia,
 • ustali z Tobą indywidualny plan działania – dalsze etapy postępowania,
 • przekaże Ci plan do realizacji ­– będziesz go miał również w formie elektronicznej w swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Kim jest koordynator?
Jest to osoba, która czuwa nad sprawną realizacją różnorodnych świadczeń zdrowotnych.

Do zadań koordynatora należy m.in.:

 • ustalanie terminów badań, wizyt i konsultacji zleconych przez lekarza POZ oraz porad edukacyjnych i dietetycznych,
 • przekazywanie informacji o kolejnych etapach terapii,
 • dbanie o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi realizatorami świadczeń zdrowotnych.

 

Lepsza dostępność do świadczeń.

Rozwiązania wprowadzone do podstawowej opieki zdrowotnej dzięki opiece koordynowanej poprawiają jakość opieki i dostępność do świadczeń zdrowotnych. Między innymi:

 • rozszerzają listę badań diagnostycznych realizowanych przez lekarza POZ,
 • umożliwiają szybszy dostęp do opieki specjalistycznej,
 • pozwalają podjąć działania edukacyjne – dowiesz się więcej o swoim zdrowiu, zagrożeniach i profilaktyce,
 • aktywizują pacjenta – będziesz mógł podjąć działania zgodnie z ustalonym planem.

 

Badania w ramach opieki koordynowanej są BEZPŁATNE dla Pacjentów zadeklarowanych do danej przychodni zdrowia.