Kontakt

Grupa Zdrowie Arkadiusz Chmieliński
ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

Sekretariat
tel. 23 683 44 60
fax 23 683 44 61

Warszawa, ul. Kondratowicza 27B (filia)
03-285 Warszawa
Rejestracja:
tel.: (22) 749-10-00
Kardiologia:
tel.: (22) 749-10-00
mail: kondratowicza@grupazdrowie.pl

Płońsk, ul. Sienkiewicza 7
09-100 Płońsk

Rejestracja tel. 22 749 10 30
fax 22 749 10 33
mail: plonsk@grupazdrowie.pl

Baboszewo, ul. Odrodzenia 7 (filia)
09-130 Baboszewo
Rejestracja:
tel/fax.: (22) 749-10-50
mail: baboszewo@grupazdrowie.pl
Czerwińsk, ul. Władysława Jagiełły 6
09-150 Czerwińsk nad Wisłą
Rejestracja:
tel: 22 749 10 62
mail: czerwinsk@grupazdrowie.pl
Dzierzążnia 58
09-164 Dzierzążnia
Rejestracja:
tel: 22 749 10 53
dzierzaznia@grupazdrowie.pl
Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 26
09-402 Płock
Rejestracja:
tel: 24 262 37 35
gradowskiego@grupazdrowie.pl
Dom Pomocy Społecznej
Fundacja ‘Zdrowa Jesień’
Biuro:
tel/fax: (23) 684-40-04
tel.: (23) 655-82-44
www: http://www.zdrowajesien.pl
Kraszewo Czubaki 23A
09-140 Raciąż
Recepcja:
tel.: 22 749 10 70
tel.: 22 749 10 71
tel.: 23 679 73 16
tel.: 23 679 73 14
tel.: 23 679 73 20
mail: kraszewo@grupazdrowie.pl
Warszawa, ul. Samolotowa 9A
03-984 Warszawa
Rejestracja:
tel/fax: (22) 749 10 20
mail: samolotowa@grupazdrowie.pl
Raciąż, ul. Mławska 15
09-140 Raciąż
tel: 22 749 10 55
fax: 22 749 10 56
mail: mlawska@grupazdrowie.pl
Unieck 13A
09-140 Raciąż
Rejestracja:
tel/fax.: (23) 679-35-18
unieck@grupazdrowie.pl
Czerwonka Włościańska 36a
06-232 Czerwonka Włościańska
Rejestracja:
tel/fax.: 29 717 95 70
mail: czerwonka@grupazdrowie.pl
Sypniewo, ul. Wincentego Witosa 2
06-216 Sypniewo
Rejestracja:
tel: 22 749 10 60
mail: sypniewo@grupazdrowie.pl
Raciąż, ul. Jana Pawła II 7A
09-140 Raciąż
Rejestracja:
tel. (22) 749-10-55
fax.(22) 749-10-56
mail: raciaz@grupazdrowie.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Grupie Zdrowie jest Anna Szelągowska. Z Inspektorem mogą Państwo skontaktować się poprzez email: iod@grupazdrowie.pl.

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta opłata za wydanie kopii lub odpisu dokumentacji medycznej:

– jednej strony kopii dokumentacji medycznej: 30 gr

– jednej strony wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej: 7 zł

– sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na

elektronicznym nośniku danych, jeżeli podmiot wykonujący działalność

leczniczą prowadzi dokumentację medyczną w postaci elektronicznej: 1,5 zł

– opłata za wysyłkę pocztą poleconą – nie mniej niż zgodnie z cennikiem Poczty Polskie

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta

1. Podmiot leczniczy pobiera opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

2. Zwłoki niepochowane przez pozostałego małżonek(ka), krewnych zstępnych, krewnych wstępnych, krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa, powinowatych w linii prostej do 1 stopnia, właściwe organy wojskowe (dot. zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej) lub przez organy państwowe, instytucje i organizacje społeczne lub inne uprawione osoby albo nieprzekazane publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych – przez dany zakład karny lub areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, podmiot leczniczy pobiera od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z niepochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.

4. Opłata za przechowywanie zwłok przez podmiot leczniczy w przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3 dla pacjentów, których zgon nastąpił w podmiocie leczniczym wynosi 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Cennik za usługi odpłatne. (link)

Accessibility